Levná-Domácnost.cz - velkoobchod pro každého

kosik Nákupní košík: Váš nákupní košík je prázdný.
Kategorie: Značka Řazení Hledat

QUATRO WC blok závěsný 4x35g MIX SCENTS

QUATRO WC blok závěsný 4x35g MIX SCENTS
Vaše cena: 30,86 Kč Množství ks
Běžná cena: 41,04 Kč
Dostupnost:
Skladem
Způsob použití: Zavěstě košíček na vnitřní stranu mísy. Košíček začne působit po několika spláchnutích. Spotřebujte nejlépe do: viz obal NEBEZPEĆÍ: H315 - Dráždí kůži. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P280: Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle/obličejový štít. P280: Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501: Odstraňte obsah/obal, do komunálního odpadu.
Citrom: Obsahuje (R)-p-mentha-1,8-dien. Může vyvolat alergickou reakci Složení: >=30% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, <5% fosforečnany; parfémy (Limonene) Moře/Les: >=30% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, <5% fosforečnany; parfémy Šeřík: >=30% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, <5% fosforečnany; parfémy (Amyl Cinnamal, Linalool, Hyroxycitonellal, Cinnamyl Alcohol)
4x35G

Cena je uvedena včetně DPH.